top of page

Algemene voorwaarden 

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

2. Factuur en betaling

2.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 2.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 2.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. 2.3 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

 

3. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

4. Annulering

4.1 Annuleren kan alleen schriftelijk (via Whatsapp of Facebook) of per e-mail. 4.2 Een annulering dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Fotografie Lindy 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen. Bij het verzetten van een afspraak zal deze 50% weer in mindering gebracht worden op de totaalfactuur.

4.3 Annulering bij Bruidsfotografie
Mocht het bruidspaar de opdracht willen annuleren dan kan dat tot 60 dagen voor de trouwdatum kosteloos. Bij annulering minder dan 60 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. In geen enkel geval wordt de gedane  eerste betaling geretourneerd. De reden hiervan is dat de datum voor het bruidspaar is vrijgehouden en de fotograaf wellicht een andere opdracht heeft moeten afwijzen.

 

5. Opdracht

5.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 5.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

5.3 Het is niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen in het fotografisch werk. De opdracht wordt met veel zorg uitgevoerd. Zelf foto’s bewerken of aanpassen is dus NIET toegestaan.

6. Producten

6.1 Indien canvas, fotoafdrukken of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de Wederpartij dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de Fotograaf. 6.2 De Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg  geselecteerd. Het is mogelijk dat Wederpartij op zijn/haar beeldscherm de kleuren of  helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De Fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleur weergave op het beeldscherm van de Wederpartij. 6.3 Fotoproducten worden besteld nadat de betaling van de Wederpartij is ontvangen. Reeds bestelde fotoproducten kunnen niet worden geannuleerd.

7. Licentie

7.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 7.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. 7.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 7.2 genoemde exploitatierecht. 7.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 7.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

8. Inbreuk op auteursrecht

8.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 8.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

9. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

9.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 9.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf.. 9.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd.

10. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

bottom of page